Umowa licencyjna SketchUp

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) (Trimble SketchUp)

Ważne, proszę uważnie przeczytać niniejszą umowę. POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z CAŁOŚCI LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY SĄ EGZEKWOWANE W TAKIM SAMYM STOPNIU, JAK POSTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK UMOWY SPORZĄDZONEJ W FORMIE PISEMNEJ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ANI UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA. OSOBY, KTÓRE ZAPŁACIŁY OPŁATĘ LICENCYJNĄ ZA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE I OTRZYMAĆ ZWROT PEŁNEJ ZAPŁACONEJ KWOTY POD WARUNKIEM, ŻE (A) NIE BĘDĄ KORZYSTAŁY Z OPROGRAMOWANIA I (B) ZWRÓCĄ OPROGRAMOWANIE W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY WSTĘPNEGO ZAKUPU.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE UKOŃCZYŁ CO NAJMNIEJ 18 LAT I MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRAWNIE WIĄŻĄCEJ UMOWY.

JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE KORZYSTAĆ Z Oprogramowania JAKO PRACOWNIK, NIEZALEŻNY WYKONAWCA LUB PRZEDSTAWICIEL KORPORACJI, SPÓŁKI LUB PODOBNEGO PODMIOTU, MUSI UZYSKAĆ UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA I ZWIĄZANIA PRAWNEGO PODMIOTU, ABY MÓC ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. LICENCJE PRZYZNANE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY SĄ WYRAŹNIE UWARUNKOWANE ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ UPOWAŻNIONY PERSONEL.

Jeśli istnieje podpisana w dowolnym czasie umowa pomiędzy Użytkownikiem a Trimble dotycząca Oprogramowania, postanowienia takiej umowy zastępują w całości postanowienia niniejszej Umowy. Zatem, jeśli Użytkownik zawrze odrębną pisemną umowę z Trimble dotyczącą Oprogramowania, umowa ta (nie niniejsza Umowa) będzie regulować korzystanie z Oprogramowania; ponadto, jeżeli ta umowa zostanie rozwiązana, Użytkownik nie będzie miał prawa do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa licencyjna oprogramowania użytkownika końcowego („Umowa") została zawarta pomiędzy Trimble Inc., z siedzibą przy 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085 USA lub jej spółką stowarzyszoną zidentyfikowaną na Formularzu Zamówienia i jej jednostkami stowarzyszonymi („Trimble") a klientem (osobą fizyczną lub prawną), który pobrał lub w inny sposób nabył licencjonowane Oprogramowanie (zdefiniowane poniżej) do wykorzystania jako użytkownik końcowy („Użytkownik"). Niniejsza Umowa obejmuje wszelkie Oprogramowanie i uzupełniającą dokumentację Użytkownika lub dokumentację techniczną dostarczoną wraz z Oprogramowaniem („Dokumentacja").

1. Definicje.

Data wejścia w życie" oznacza wcześniejszą z następujących dat - data podpisania przez Użytkownika Formularza Zamówienia lub data pierwszego udostępnienia Oprogramowania Użytkownikowi.

Formularz Zamówienia" oznacza dowolne zamówienie (które obejmuje między innymi zamówienia złożone online), do którego przystępuje Trimble (lub autoryzowany dystrybutor lub odsprzedawca Trimble) i uż Użytkownika, zgodnie z którym uż Użytkownik otrzymuje Oprogramowanie . Każdy Formularz Zamówienia Oprogramowania uznaje się za część niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Użytkownika niezależnie od tego, czy wypełnił Formularz Zamówienia z Trimble. Formularze Zamówień nie mogą zmieniać warunków niniejszej Umowy. Warunki niniejszej Umowy może zmienić tylko pisemna umowa podpisana przez Trimble (nie przez dostawcę Trimble).

Treść Trimble" oznacza modele 3D, pliki stylu, szablony i inne podobne materiały i treści będące własnością lub licencjonowane przez Trimble i/lub jej spółki stowarzyszone, (niezależnie od tego, czy są to materiały zastrzeżone), które są udostępniane Użytkownikowi za pomocą Oprogramowania. Treści Trimble nie obejmują treści Google (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 13.12).

Oprogramowanie" oznacza produkt(y) oprogramowania Trimble dla urządzeń stacjonarnych, mobilnychkomórkowych lub urządzeń przetwarzających dane z serwerów (w tym bez ograniczeń SketchUp Make, SketchUp Pro i SketchUp Viewer) dostarczone w związku z niniejszą Umową w formie kodu obiektu (lub jak określono inaczej w dowolnym powiązanym Formularzu Zamówienia), w tym wszelkie pakietowe rozszerzenia SketchUp i dołączone do wymienionych wyżej w chwili ich zakupu. „Oprogramowanie" obejmuje także wszelkie wersje dostarczone lub zakupione przez Użytkownika na podstawie odrębnej umowy wsparcia i serwisowej, jaką Użytkownik może zawrzeć z Trimble. O ile nie zaznaczono inaczej, Oprogramowanie, Treści Trimble i Dokumentacja są w dalszej części niniejszego dokumentu łącznie określane jako „Oprogramowanie”.

Oprogramowanie strony trzeciej"oznacza dowolne oprogramowanie stron trzecich dostarczone Użytkownikowi przez Trimble na podstawie odrębnych warunków.

Dostawca Trimble" oznacza Trimble lub autoryzowanego dystrybutora bądź odsprzedawcę produktów lub usług Trimble, który sporządził z Użytkownikiem Formularz Zamówienia.

2. Licencja

2.1. Udzielenie licencji.

Z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszej Umowy, Trimble udziela Użytkownikowi niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, niewyłączną, ogólnoświatową licencję na korzystanie z Oprogramowania w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego w dowolnym komputerze i systemie operacyjnym, dla którego została przeznaczona, jednak wyłącznie: (a) zgodnie z Dokumentacją; oraz (b) zgodnie z dodatkowym warunkiem licencji, warunkiem subskrypcji lub innymi ograniczeniami odnoszącymi się do Użytkownika, stanowiska, komputera, zakresu zastosowania lub innymi warunkami określonymi w odpowiednim Formularzu Zamówienia bądź podanymi w chwili zakupu. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Trimble udziela Użytkownikowi niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej licencji na wprowadzanie, wysyłanie, pobieranie, reprodukcję, adaptację, tworzenie prac pochodnych opartych na oraz publiczne wykonywanie, pokazywanie i modyfikowanie Treści Trimble dostępnych za pośrednictwem Oprogramowania, w związku ze zwykłym trybem działania takiego Oprogramowania.

2.2. Szczególne warunki licencyjne.

2.2.1. SketchUp Make.

Licencja na oprogramowanie SketchUp Make udzielana jest wyłącznie do wykorzystywania niekomercyjnego, dla wewnętrznych celów biznesowych Użytkownika. Wykorzystanie niekomercyjne oznacza, że ​​Użytkownik nie może sprzedać, wynająć ani wydzierżawić wyników korzystania z Oprogramowania. Wszelkie inne użycie wymaga zakupu licencji SketchUp Pro. Na przykład, jeśli Użytkownik jest dowolną organizacją nastawioną na zysk lub jeśli jest pracownikiem organizacji nastawionej na zysk używającym Oprogramowanie w tym charakterze, Użytkownik uczestniczy w działalności komercyjnej; dlatego też, w celu korzystania z oprogramowania, należy zakupić licencję programu SketchUp Pro. Instytucje państwowe są traktowane jako użytkownicy komercyjni i muszą wykupić licencję programu SketchUp Pro.

SketchUp Pro, SketchUp Viewer.

Oprogramowania SketchUp Pro i SketchUp Viewer można wykorzystywać do celów komercyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.3. Instalacja.

Trimble może udostępniać Oprogramowanie i Dokumentację na dyskach lub innych nośnikach bądź umożliwiać pobieranie w formie elektronicznej. Trimble powinna przekazać Użytkownikowi hasła elektroniczne lub inne mechanizmy uaktywniające, w razie konieczności umożliwienia korzystania z licencjonowanego Oprogramowania. Ważność wszystkich licencji rozpoczyna się i dostarczenie uznaje się za rzeczywiste z Datą wejścia w życie (lub, jeżeli później, taki dzień, w którym klucze Oprogramowania i licencyjne są po raz pierwszy udostępnione Użytkownikowi). Jeśli Formularz Zamówienia znajduje się u Dostawcy Trimble, taki Dostawca Trimble (a nie firma Trimble) jest odpowiedzialny za dostawę do Użytkownika i firma Trimble nie jest odpowiedzialna za brak dostawy. Jeżeli Oprogramowanie wymaga kluczy licencyjnych do działania jako licencjonowane Użytkownikowi, Trimble lub właściwy Dostawca Trimble dostarczy Użytkownikowi takie klucze licencyjne.

2.4. Oprogramowanie przeznaczone jest do instalowania na komputerach.

Użytkownik może kopiować i instalować na komputerach Oprogramowanie do użytku jedynie przez jego pracowników w liczbie kopii, za którą zapłacił odpowiednią opłatę licencyjną. Użytkownik może przenosić Oprogramowanie z jednego komputera na drugi, pod warunkiem, że Oprogramowanie zostanie całkowicie usunięte i odinstalowywane z poprzedniego komputera. Użytkownik może również wykonać uzasadnioną liczbę kopii Oprogramowania dla celów tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych.

2.5. Ograniczenia licencyjne.

Użytkownik nie może (i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej): (a) dekompilować, demontować lub w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania ani próbować zrekonstruować bądź odkryć kod źródłowy, głównych założeń, algorytmów, formatów plików lub interfejsów programowych Oprogramowania w jakikolwiek sposób (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim obowiązujące prawo zakazuje lub ogranicza inżynierię odwrotną); (b) rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, wydzierżawiać lub korzystać z Oprogramowania (bądź jakiejkolwiek jego części) w ramach podziału czasu, hostowania, świadczenia usług lub dla podobnych celów; (c) usunąć identyfikacji produktu, informacji o zastrzeżeniach, prawach autorskich lub innych zawartych w Oprogramowaniu; (d) kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie), modyfikować lub tłumaczyć jakiejkolwiek części Oprogramowania, tworzyć dzieł pochodnych dowolnej części Oprogramowania lub włączać Oprogramowanie do innego oprogramowania bądź łączyć z innym oprogramowaniem, z wyjątkiem zakresu wyraźnie uprawnionego w formie pisemnej przez Trimble; (e) próbować obchodzić lub wyłączać mechanizm klucza zabezpieczeń, który chroni Oprogramowanie przed nieuprawnionym użyciem (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim obowiązujące prawo zakazuje lub ogranicza takie ograniczenia); (f) publiczne rozpowszechniać informacji o wynikach lub analizach (w tym między innymi o benchmarkach) z dowolnego źródła powiązanego z Oprogramowaniem; lub (g) używać bądź udostępniać Oprogramowania w środowisku serwera wirtualnego.

2.6. Oprogramowanie próbne.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Użytkownik może zdecydować się na pobranie SketchUp Make lub SketchUp Pro na okres próbny do 7 dni od dnia, w którym Oprogramowanie jest po raz pierwszy uruchomiane (o ile Trimble nie wydała innej, pisemnej zgody) („Okres próbny”). SketchUp Pro składa się z funkcji dostępnych w SketchUp Make, a także z funkcji dostępnych tylko w SketchUp Pro.

2.6.1. SketchUp Make.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się pobrać SketchUp Make na Okres Próbny, będzie również mieć dostęp do funkcji SketchUp Pro na Okres Próbny dla celów oceny przez Użytkownika. Po upływie Okresu Próbnego, Oprogramowanie automatycznie powróci do funkcji SketchUp Make i dodatkowe funkcje SketchUp Pro nie będą działać.

2.6.2. SketchUp Pro.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się pobrać SketchUp Pro na Okres Próbny, zostanie mu on udostępniony na Okres Próbny dla celów oceny jego funkcji przez Użytkownika. Czas pozostały do końca Okresu Próbnego będzie wyświetlany w Oprogramowaniu. Po wygaśnięciu Okresu Próbnego, Oprogramowanie automatycznie przestanie działać.

2.7. Wersje edukacyjne.

Jeśli Użytkownik jest wykwalifikowanym instruktore w akredytowanej instytucji edukacyjnej lub jest zarejestrowanym studentem akredytowanej instytucji edukacyjnej i używa Oprogramowania na zajęciach, może używać Oprogramowania do celów nauczania w klasie i na zajęciach („Wersja Edukacyjna”). Obejmuje to instalację i korzystanie z Oprogramowania w laboratoriach dydaktycznych w placówkach edukacyjnych, pod warunkiem, że Oprogramowanie jest wykorzystywane przez zarejestrowanych studentów, którzy uczestniczą w zajęciach w placówce edukacyjnej. Jednakże, jeśli Użytkownik jest pracownikiem placówki edukacyjnej i jego obowiązki służbowe nie są obowiązkami wykwalifikowanego instruktora, Użytkownik musi wykupić licencję komercyjną na Oprogramowanie SketchUp Pro. Wersje Edukacyjne Oprogramowania są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, zawodowych lub innych przynoszących zyski. Na przykład, ale nie jako ograniczenie, jeśli Użytkownik jest zatrudniony jako członek profesjonalnego personelu placówki edukacyjnej, takiego jak zespół zarządzający placówką, Użytkownik uważany jest za zaangażowanego w działalność dochodową i musi zakupić licencję komercyjną SketchUp Pro. Ponadto inne warunki mogą dotyczyć Wersji Edukacyjnych, w tym między innymi, skriningu lub kryteriów autorskich, które co pewien czas mogą być ustalane przez Trimble. Prosimy skontaktować się z Trimble w celu uzyskania dodatkowych informacji. Wersje Edukacyjne są licencjonowane na okres jednego roku, o ile nie ustalono inaczej w Formularzu Zamówienia. Po upływie terminu jednego roku, prawo Użytkownika i licencja na korzystanie z Wersji Edukacyjnej Oprogramowania wygasa, a program automatycznie przestanie działać. Wykwalifikowani instruktorzy, studenci i instytucje mogą zakupić licencję Wersji Edukacyjnej Oprogramowania co roku po spełnieniu wszystkich wymagań programowych opisanych w tej sekcji.

2.8. 3D Warehouse i Extension Warehouse.

3D Warehouse i Extension Warehouse firmy Trimble i treści w nich zawarte, w tym między innymi, 3D Models i Extensions, są udostępniane i licencjonowane w celu uzyskiwania dostępu i korzystania na podstawie odrębnych umów.

Aktywacja i pomiary Oprogramowania, Aktualizacje Oprogramowania, Zgoda na wykorzystanie danych, Prywatność

3.1. Aktywacja i pomiary Oprogramowania.

Podczas instalacji, rejestracji, używania lub aktualizacji Oprogramowania oraz na potwierdzanie i do sprawdzania autentyczności danych związanych z licencją, firma Trimble może korzystać z sieci wewnętrznej i połączenia internetowego Użytkownika do przesyłania danych związanych z licencją w celu zarejestrowania Oprogramowania Użytkownika i ochrony firmy Trimble przed nielicencjonowanym lub nielegalnym wykorzystywaniem Oprogramowania.

Firma Trimble może umieścić w Oprogramowaniu, wbudowaną technologię pomiaru licencji, która pozwala uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych naruszeń niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taki moduł pomiarowy może wysłać do Trimble zawiadomienie on-line potwierdzające korzystanie z Oprogramowania. Użytkownik nie będzie wyłączać, zmienić lub zakłócać funkcjonowania takiego modułu. Firma Trimble może korzystać z sieci wewnętrznej Użytkownika do pomiaru licencji.

Firma Trimble będzie wykorzystywać informacje uzyskane zgodnie z niniejszym Punktem 3.1 jedynie do celów określonych w niniejszym punkcie 3.1.

3.2. Aktualizacje Oprogramowania.

Oprogramowanie może zawiadomić i poinformować Użytkownika o dostępnych Aktualizacjach oprogramowania. Oprogramowanie pozwala Użytkownikowi na żądanie automatycznego sprawdzania i pobierania Aktualizacji i robi to domyślnie, ale Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcji. Podobnie też, Użytkownik będzie musiał podjąć działania, aby pobrać i zainstalować Oprogramowanie na komputerze, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. „Aktualizacje” obejmują wersje serwisowe, poprawki i drobne aktualizacje do aktualnej wersji Oprogramowania.

3.3. Zgoda na wykorzystanie danych.

Firma Trimble może, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, zbierać i wykorzystywać informacje techniczne, informacje o Użytkowniku i/lub dane przekazywane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub świadczenia wsparcia serwisowego i technicznego Oprogramowania. Firma Trimble nie będzie wykorzystywać tych informacji w formie, która umożliwi identyfikację tożsamości Użytkownika z wyjątkiem zakresu niezbędnego do zapewnienia utrzymania i wsparcia technicznego lub w celu zwiększenia korzystania z Oprogramowania, w tym próśb o opinie na temat Oprogramowania, przekazywanie krytycznych aktualizacji, zawiadomień dotyczących oprogramowania w wersji wstępnej bądź w celu udoskonalenia Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zakresie dozwolonym przez prawo, firma Trimble nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie danych lub informacji Użytkownika.

3.4. Prywatność.

Ochrona prywatności Użytkowników jest bardzo ważna dla Trimble. Jako warunek pobrania i korzystania z Oprogramowania, Użytkownik zgadza się na warunki Zasad Ochrony Prywatności Trimble, podane pod adresem http://www.trimble.com/privacy.aspx, które co pewien czas i bez uprzedzenia mogą być uaktualniane. Informacje zebrane przez Trimble związane z licencją Użytkownika i używaniem Oprogramowania mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym firma Trimble lub jej agencje mają swoje urządzenia. Zgodnie z tym, korzystając z oprogramowania Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie tych informacji poza granice swojego kraju. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby firma Trimble uzyskiwała dostęp, zachowywała i ujawniała informacje o koncie Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowywanie dostępu lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub wniosków instytucji państwowych, (b) egzekwowania niniejszej Umowy, łącznie z badaniem możliwych naruszeń niniejszej Umowy, (c) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób postępowania w przypadku oszustw, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych (w tym między innymi filtrowania spamu), (d) reagowania na wnioski Użytkowników o udzielenie wsparcia, (e) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Trimble, jej Użytkowników i opinii publicznej. Firma Trimble nie będzie ponosić odpowiedzialności za wykonywanie lub nieskorzystanie z praw wynikających z niniejszej Umowy.

4. Własność.

Bez względu na jakiekolwiek postanowienia odmienne zawarte w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem ograniczonych praw licencyjnych wyraźnie przewidzianych w niniejszym dokumencie, firma Trimble i jej dostawcy mają i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści (w tym między innymi, wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej) w Oprogramowaniu i do Oprogramowania oraz wszystkich kopii, modyfikacji i prac pochodnych z nich wytworzonych (w tym wszelkich zmian, które zawierają jakiekolwiek pomysły, opinie lub propozycje Użytkownika). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzyskuje jedynie prawo do ograniczonej licencji na Oprogramowanie i że niezależnie od jakiegokolwiek używania słów „zakup”, „sprzedaż” lub podobnych określeń wynikających z Umowy, żadne prawa własności nie są przekazywane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób.

5. Płatność.

Użytkownik płaci wszystkie opłaty związane z licencjonowanym Oprogramowaniem oraz z wszelkimi usługami zakupionymi na podstawie niniejszej Umowy, jak określono to w odpowiednim Formularzu Zamówienia. Wszystkie płatności dokonywane są z góry przed przekazaniem licencji na Oprogramowanie, o ile firma Trimble lub właściwy Dostawca Trimble nie ustalili inaczej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, po zapłaceniu, wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie podatki, potrącenia, cła i opłaty wynikające z zamówienia (z wyłączeniem opłat podatkowych w oparciu o przychody netto Trimble lub Dostawcy Trimble).

6. Okres obowiązywania Umowy.

Okres obowiązywania.

Niniejsza Umowa obowiązuje od Daty wejścia w życie i wygasa w takim czasie, w jakim wszystkich licencje i subskrypcje wynikające z niniejszego dokumentu wygasają zgodnie z ich własnymi warunkami („Okres Obowiązywania Umowy”). Użytkownik może również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie poprzez trwałe usunięcie całości Oprogramowania. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę (w tym wszystkie powiązane Formularze Zamówień), jeżeli druga strona: (a) nie usunie istotnego naruszenia niniejszej Umowy w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu, (b) przestaje prowadzić działalność, nie pozostawiając następcy prawnego; (c) poszukuje ochrony na podstawie jakiegokolwiek porozumienia w sprawie upadłości, zarządu komisarycznego, umowy powierniczej, układu z wierzycielami lub porównywalnego postępowania bądź jeżeli takie postępowanie wszczęto przeciwko takiej stronie (i nie zostało odwołane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni). Jeśli Użytkownik zawarł odrębną umowę na piśmie z Trimble, która reguluje warunki Oprogramowania i taka umowa zostanie rozwiązana, wówczas niniejsza Umowa automatycznie wygasa i Użytkownik już nie ma żadnego prawa do korzystania z Oprogramowania. Rozwiązanie nie jest wyłącznym środkiem prawnym i wykorzystywanie przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek środków prawnych na mocy niniejszej Umowy będzie bez uszczerbku dla wszelkich innych środków prawnych, jakie taka strona może posiadać na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z prawem lub w też inny sposób. Dla wyjaśnienia, nawet jeśli Użytkownik podpisał Formularz Zamówienia z Dostawcą Trimble, Użytkownik zgadza się, że firma Trimble jest osobą trzecią będącą beneficjentem tego Formularza Zamówienia i ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, jak określono w niniejszym punkcie 6 (Okres obowiązywania).

6.2. Rozwiązanie Umowy.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, Użytkownik zaprzestaje wszelkiego korzystania z Oprogramowania i niszczy wszystkie jego kopie oraz poświadcza ten fakt na piśmie firmie Trimble.

Warunki obowiązywania postanowień po wygaśnięciu umowy.

Punkty 2.5 (Ograniczenia licencyjne), 4 (Własność), 5 (Płatność), 6.3 (Warunki obowiązywania postanowień po wygaśnięciu umowy), 7 (Wyłączenia gwarancji), 9 (Odpowiedzialność odszkodowawcza), 10 (Ograniczenie środków prawnych i odszkodowania), 11 (Informacje poufne), 12 (Przestrzeganie przepisów eksportowych; Zgodność z prawem) oraz 13 (Postanowienia ogólnie) obowiązują po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

7. Wyłączenia gwarancji.

OPROGRAMOWANIE I WSZYSTKIE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE BEZ GWARANCJI („AS IS”). FIRMA TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW LUB NIE PODEJMUJĄ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCIDO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA TRIMBLE NIE GWARANTUJE, (i) ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) ŻE OPROGRAMOWANIE NIE BĘDZIE ZAWIERAĆ BŁĘDÓW LUB DEFEKTÓW, (iii) W PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA, (iv) ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ USUNIĘTE, (v) W PRZEDMIOCIE REZULTATÓW LUB WYNIKÓW DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA USTAWOWE. JEDNAKŻE, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, USTAWOWO WYMAGANY OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, JEŻELI ISTNIEJE, JEST OGRANICZONY DO OKRESU TRWANIA OGRANICZONEJ GWARANCJI. FIRMA TRIMBLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW STRON TRZECICH W OPROGRAMOWANIU. Dla uniknięcia wątpliwości, firma Trimble nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej ze zdarzeń niezależnych od Trimble lub niezależnych od jej podwykonawców, innych programistów, partnerów biznesowych lub licencjodawców, w tym zdarzeń, takich jak działania siły wyższej, czynów jakiegokolwiek podmiotu państwowego, czynów wroga publicznego, strajków, klęsk żywiołowych lub awarii bądź obniżenia mocy energii elektrycznej lub awarii sieci telekomunikacyjnych, danych lub usług.

8. Pomoc techniczna i konserwacja.

Firma Trimble zapewnia wsparcie i utrzymanie usług dla SketchUp Pro za dodatkową opłatą na podstawie swoich standardowych warunków świadczenia usług, które dostępne są na żądanie lub znajdują się na stronie http://help.sketchup.com/en/policy. Usługi wsparcia i konserwacji nie są dostępne dla SketchUp Make.

9. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać Trimble i jej spółki zależne, stowarzyszone, członków zarządu, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, pozwami i działaniami wynikającymi w jakikolwiek sposób lub związanymi w jakikolwiek sposób z niewłaściwym wykorzystaniem Oprogramowania bądź naruszeniami niniejszej Umowy, w tym przed jakąkolwiek odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi ze wszystkich roszczeń, strat, szkód, pozwów, wyroków, kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego wszelkiego rodzaju i charakteru. W takim przypadku, firma Trimble dostarczy Użytkownikowi pisemną informację o takim żądaniu, procesie lub działaniu.

Ograniczenie środków zaradczych i odszkodowawczych.

10.1.

ANI FIRMA Trimble ANI JEJ dostawcy NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH, BRAK MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, CZY JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH), NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTNEJ LUB INNYCH, NAWET JEŚLI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD ZOSTAŁA POINFORMOWANA Z WYPRZEDZENIEM.

10.2.

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY, PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TRIMBLE ORAZ JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKRACZA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ TRIMBLE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

10.3.

OPROGRAMOWANIE NIE JEST ODPORNE NA BŁĘDY I NIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANE ANI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA PODCZAS RESUSCYTACJI, DO CELÓW MEDYCZNYCH, RATUNKOWYCH, KRYTYCZNYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH BĄDŹ INNYCH POWODUJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABSOLUTNĄ RYZYKA LUB NIEBEZPIECZNYCH DZIAŁALNOŚCI („DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA”). FIRMA TRIMBLE W SZCZEGÓLNOŚCI UCHYLA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ​​NIE BĘDZIE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA (LUB ZEZWALAĆ NA JEGO UŻYWANIE) DO DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA ORAZ ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA TRIMBLE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA DO DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZAĆ I CHRONIĆ FIRMĘ TRIMBLE PRZED WSZELKIMI ODSZKODOWANIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI LUB INNYMI STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z TAKIEGO UŻYCIA.

10.4.

Strony zgadzają się, że ograniczenia zawarte w tym punkcie 10 pozostaną ważne i będą mieć zastosowanie, nawet jeśli ograniczone środki prawne określone w niniejszej Umowie zostanie uznane za niespełniające ich zasadniczego celu.

11. Informacje poufne.

Wszelkie oprogramowanie, dokumentacja i informacje techniczne dostarczane przez Trimble (lub jej przedstawicieli) są uważane za „Informacje poufne Trimble” bez oznakowania lub dalszego wskazywania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik zachowa poufność i nie wykorzysta ani nie ujawni żadnych Informacji Poufnych Trimble. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie Informacji poufnych Trimble mogłoby spowodować znaczne szkody dla firmy Trimble, których nie można byłoby naprawić wyłącznie przez zapłatę odszkodowania i dlatego, że po takim ujawnieniu przez Użytkownika, Trimble ma prawo do uzyskania godziwego zadośćuczynienia, oprócz dowolnych przewidzianych środków prawnych.

12. Przestrzeganie przepisów eksportowych, Zgodność z prawem.

Przestrzeganie przepisów eksportowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może podlegać ograniczeniom eksportowym przez rząd Stanów Zjednoczonych i ograniczeniom importowym nakładanym przez władze niektórych państw. Użytkownik nie zezwala i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej usuwać lub eksportować ze Stanów Zjednoczonych bądź zezwalać eksportować albo re-eksportować jakiejkolwiek części Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego bezpośredniego produktu: (a) do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem lub wspierającego działalność terrorystyczną (bądź do obywatela lub rezydenta takiego kraju), (b) do kogokolwiek umieszczonego w prowadzonej przez Amerykański Departament Skarbu Tabeli Zakazu Zamówień lub na prowadzonej przez amerykański Departamentu Handlu liście specjalnie oznaczonych obywateli, (c) do dowolnego kraju, do którego taki eksport lub re-eksport jest ograniczony bądź zabroniony albo co do których rząd Stanów Zjednoczonych lub jego jakakolwiek agencja wymaga zezwolenia na wywóz lub innego zatwierdzenia przez rząd w czasie eksportu lub re-eksportu bez uprzedniego uzyskania takiego pozwolenia lub zatwierdzenia, (d) w inny sposób z naruszeniem ograniczeń, przepisów lub rozporządzeń dotyczących eksportu i importu, nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych bądź jakąkolwiek zagraniczną agencję lub instytucję. Użytkownik zgadza się z powyższymi ustaleniami i zapewnia że ​​nie znajduje się na terenie takich zabronionych krajów, nie jest obywatelem lub rezydentem zabronionych krajów wymienionych w tych wykazach. Ponadto obowiązuje ograniczenie dotyczące używania Oprogramowania do projektowania lub rozwoju broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej bądź technologii rakietowej albo do działalności terrorystycznej, bez uprzedniej zgody rządu Stanów Zjednoczonych.

12.2. Zgodność z prawem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i kodeksów praktyki podczas korzystania z Oprogramowania oraz wszelkich rezultatów uzyskanych z wykorzystaniem Oprogramowania.

13. Postanowienia ogólne.

13.1. Cesja.

Niniejsza Umowa będzie wiązać i działać na korzyść dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy każdej ze stron. Firma Trimble może przekazać tę Umowę dowolnemu podmiotowi stowarzyszonemu lub w związku z fuzją, reorganizacją, przejęciem bądź inną formą przeniesienia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Trimble lub własności papierów wartościowych z prawem głosu. Użytkownik nie może cedować lub przenosić niniejszej Umowy w całości lub w części bez pisemnej zgody Trimble. Jakakolwiek próba przeniesienia lub cesji niniejszej Umowy bez takiej pisemnej zgody będzie nieważna.

13.2. Zasada rozdzielności.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to jest ograniczone do niezbędnego minimum tak, że niniejsza Umowa pozostaje w mocy.

13.3. Prawo właściwe, jurysdykcja i właściwość terytorialna.

13.3.1.O ile Użytkownik nie uzyskał tego Oprogramowania w Kanadzie lub Unii Europejskiej, niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i USA bez względu na jego konflikt z przepisami oraz bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W takim przypadku jurysdykcję i właściwość terytorialną odnośnie czynności związanych z jej przedmiotem mają sądy w stanie Kalifornia i sądy federalne Stanów Zjednoczonych znajdujące się w okręgu Santa Clara w Kalifornii i obie strony niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów.

13.3.2.Jeśli Użytkownik uzyskał to Oprogramowanie w Kanadzie, niniejsza Umowa podlega prawu prowincji Ontario w Kanadzie, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu z innymi przepisami oraz bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W takim przypadku jurysdykcję i właściwość terytorialną odnośnie czynności związanych z jej przedmiotem mają sądy okręgowe w York w prowincji Ontario i obie strony niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów.

13.3.3.Jeśli Użytkownik uzyskał to Oprogramowanie w Unii Europejskiej, niniejsza Umowa podlega prawu Holandii, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu z innymi przepisami oraz bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W takim przypadku jurysdykcję i właściwość terytorialną odnośnie czynności związanych z jej przedmiotem mają sądy w Amsterdamie, w Holandii i obie strony niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów.

13.4. Zawiadomienia i raporty.

Wszelkie zawiadomienia lub raporty związane z niniejszą Umową sporządzane są na piśmie. Jeśli kierowane są do Trimble, takie zawiadomienie lub raport jest wysyłany do Trimble na podany powyżej adres, do wiadomości „Legal Department” (pol. Dział Prawny). Jeżeli kierowane są do Użytkownika, takie zawiadomienie lub raport wysyłany jest na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Zawiadomienia i raporty są uznane za doręczone: (a) po otrzymaniu, jeśli doręczone osobiście, (b) po otrzymaniu, jeśli wysłane listem poleconym przez pocztę USA (za potwierdzeniem odbioru); (c) jeden dzień po wysłaniu, w przypadku dostarczenia w dniu następnym przez głównego komercyjnego dostawcę.

13.5. Zmiany, wyłączenia.

Żadne uzupełnienia, modyfikacje lub zmiany niniejszej Umowy nie są wiążące, o ile nie zostały sporządzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron niniejszej Umowy. Żadne wyłączenie nie będzie dorozumiane z wykonania lub niewykonania praw z niniejszej Umowy ani też żadne wyłączenie nie będzie skuteczne, o ile nie zostanie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu strony wnoszącej wyłączenie.

13.6. Całość Umowy; angielska wersja językowa.

Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne zestawienie wzajemnego porozumienia stron i zastępuje oraz anuluje wszystkie poprzednie pisemne i ustne umowy i korespondencję dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne postanowienie Formularza Zamówienia lub w jakiejkolwiek innej formie biznesowej stosowanej przez Użytkownika nie zastępują warunków niniejszej Umowy i wszelkie takie dokumenty wydane przez strony niniejszej Umowy w odniesieniu do niniejszej Umowy służą wyłącznie do celów administracyjnych i nie mają żadnego skutku prawnego. Nagłówki punktów niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutku prawnego lub umownego. Oficjalną wersję kanoniczną niniejszej Umowy można znaleźć na stronie internetowej http://www.sketchup.com/license/d/sketchup. Oficjalnym językiem niniejszych Warunków jest angielski. Jeśli istnieje konflikt pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem, obowiązuje wersja angielska.

13.7. Niezależni wykonawcy.

Strony niniejszej Umowy są niezależnymi wykonawcami. Umowa nie tworzy relacji partnerstwa, joint venture, zatrudnienia, franszyzy lub agencji pomiędzy stronami. Żadna ze stron nie będzie mieć prawa do wiązania drugiej strony lub zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

13.8. Siła wyższa.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (z wyjątkiem niepłacenia opłat), jeżeli opóźnienie lub niewywiązanie się z zobowiązań jest spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej Umowy, a które są poza uzasadnioną kontrolą stron, takich jak strajki, blokady, wojny, terroryzm, zamieszki, klęski żywiołowe, odmowa udzielenia licencji lub zmiany przepisów bądź rozporządzeń przez rząd lub inne agencje rządowe, w zakresie w jakim takie zdarzenie uniemożliwia lub opóźnia narażonej stronie wypełnianie jej obowiązków i taka strona nie jest w stanie zapobiec lub usunąć zdarzenia siły wyższej za rozsądny koszt.

13.9. Audyt.

Na pisemny wniosek firmy Trimble, Użytkownik potwierdza w podpisanym piśmie, że korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania jest w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy (w tym ograniczenia w obowiązującym Formularzu Zamówienia). Firma Trimble, lub jej upoważnieni przedstawiciele, może, po uprzednim zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem o co najmniej dziesięć (10) dni, sprawdzić i kontrolować dokumentację Użytkownika i korzystanie z Oprogramowania w celu potwierdzenia zgodności Użytkownika z niniejszą Umową. Wszystkie takie inspekcje i kontrole prowadzone będą w normalnych godzinach pracy oraz w sposób, który nie będzie bezzasadnie zakłócać działalności firmy Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za takie koszty audytu tylko w przypadku, gdy audyt ujawnia, że ​​korzystanie jest niezgodne z licencjonowanym zakresem użytkowania oraz za niezapłacone opłaty licencyjne.

13.10. Reklama/ komunikaty prasowe.

Użytkownik nie wydaje ani nie sporządza jakichkolwiek komunikatów prasowych, publikacji ani nie powołuje się publiczne na relacje z Trimble, o ile najpierw nie poinformuje Trimble o takiej proponowanej reklamie, przedstawia Trimble wszystkie proponowane materiały promocyjne do przeglądu i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Trimble w każdym konkretnym przypadku.

13.11. Rządowi użytkownicy końcowi.

Oprogramowanie jest komercyjnym oprogramowaniem komputerowym. Jeśli użytkownikiem lub licencjobiorcą Oprogramowania jest ministerstwo, departament lub inny podmiot administracji Stanów Zjednoczonych, wykorzystanie, powielanie, reprodukcja, wydawanie, zmiana, udostępnianie lub przenoszenie Oprogramowania bądź jakiejkolwiek powiązanej dokumentacji, w tym danych technicznych i podręczników jest ograniczone umową licencyjną lub warunkami niniejszej Umowy zgodnie z Federal Acquisition Regulation 12.212 dotyczących instytucji cywilnych i Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 dotyczących instytucji departamentu obrony. Oprogramowanie zostało w pełni rozwinięte na koszt prywatny. Wszelkie inne użycie jest zabronione.

13.12. Oprogramowanie i treści stron trzecich.

13.12.1.

Jeżeli wskazano w Dokumentacji, Oprogramowanie może zawierać lub być wyposażone w Oprogramowania Stron Trzecich (w tym Oprogramowanie Open Source lub inne, które mogą być udostępnione Użytkownikowi w postaci kodu źródłowego). Takie Oprogramowanie Strony Trzeciej nie jest objęte niniejszą licencją i jest licencjonowane zgodnie z warunkami („Licencja Strony Trzeciej”) wskazanymi w Dokumentacji, poprzez kliknięcie akceptacji warunków i/lub Oprogramowania Strony Trzeciej. Z wyjątkiem ustaleń w Licencji Strony Trzeciej, ani Trimble ani Dostawcy Trimble nie oferują żadnej gwarancji w związku z Oprogramowaniem Strony Trzeciej Trimble ani Dostawcy Trimble nie odpowiadają za takie Oprogramowanie Strony trzeciej. „Oprogramowanie Open Source” oznacza każdy kod „open source” (zdefiniowany przez Open Source Initiative), kod „darmowy” (zdefiniowany przez Free Software Foundation), kod źródłowy dla społeczności, łącznie z wszelkimi bibliotekami lub kodami licencjonowanymi w ramach Powszechnej Licencji Publicznej (General Public License) lub innego oprogramowania, które są zwykle udostępniane za darmo w Internecie w formie kodu źródłowego.

13.12.2. Treści Google.

Niektóre Oprogramowania Trimble jest przeznaczone do używania w połączeniu z usługą wyszukiwarką Google i innymi. W związku z powyższym, korzystanie z takiego Oprogramowania Trimble przez uż Użytkownika jest również określone przez Warunki korzystania z usług Google, znajdujące się na stronie http://www.google.com/intl/en/policies/terms/ i z Polityką prywatności Google, znajdującą się na stronie http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Oprogramowanie pozwala na dostęp i przeglądanie określonych treści, w tym zdjęć fotograficznych sublicencjonowanych dla Trimble przez Google Inc. („Google”) oraz licencjodawców Google („Treści Google”). Korzystając z Oprogramowania Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności, a Google i/lub jego licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności do Treści Google. Użytkownik nie może używać, uzyskiwać dostępu lub pozwalać innym na korzystanie lub dostęp do Treści Google w jakikolwiek sposób niedozwolony na mocy niniejszej Umowy, o ile Użytkownik nie otrzymał wyraźnego pozwolenia na takie działanie of firmy Trimble, Google lub właściciela tych Treści, w odrębnej umowie. Funkcja Photo Textures zapewnia dostęp do pewnych obrazów posiadanych przez Google Street View, na które Google udzielił Trimble licencji, aby umożliwić teksturowane tworzenie modeli fotograficznych (zwanych dalej „Treści Street View”). Firma Trimble udziela użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, nieodpłatnej, niezbywalnej i niewyłącznej sublicencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie oraz tworzenie dzieł pochodnych Treści Street View, jak zawarto w modelu utworzonym z użyciem funkcji Photo Textures („Model Tekstur Fotograficznych”). Użytkownik nie może oddzielać ani wydzielać Treści Street View z Modelu Tekstur Fotograficznych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Trimble lub Google Użytkownik nie może wykorzystywać lub rozpowszechniać Modelu Tekstur Fotograficznych w odwzorowaniu lub aplikacjach bądź usługach geograficznych (innych niż usługi posiadane lub obsługiwane przez Google, takie jak Google Earth).